Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự đánh đập, sự mắng nhiết