Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bọt (nước biển, bia...)
  bọt nước dãi; giọt mồ hôi
  kem [làm] bọt
  shaving foam
  kem bọt cạo râu
  Động từ
  sủi bọt, có bọt
  một cốc bia sủi đầy bọt
  sau khi phải chờ một giờ đồng hồ, ông ta giận sùi bọt mép
  con chó ốm sùi bọt mép

  * Các từ tương tự:
  foam rubber, foamed, foamer, foamglass, foaming, foamless, foamy