Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự sủi bọt, sự nổi bọt, sự tạo bọt