Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

effervescence /,efə'vesəns/  

  • Danh từ
    sự sủi bọt
    sự sục sôi, sự sôi động