Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bọt (rượu, bia…)
  chuyện tầm phào
  họ nói huyên thuyên toàn chuyện tầm phào
  Danh từ
  [làm] nổi bọt, [làm] sủi bọt, [làm] tung bọt
  nước đổ xuống vách đá tung bọt lên
  hắn giận sùi bọt mép

  * Các từ tương tự:
  froth-blower, froth-over, frother, frothily, frothiness, frothing, frothy