Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (từ cổ)
    bọt (nước)

    * Các từ tương tự:
    spumescence, spumescent