Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spumescence /spju'mesns/  

  • Danh từ
    sự có bọt; sự nổi bọt