Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spumescent /spju'mesnt/  

  • Tính từ
    có bọt, đầy bọt; nổi bọt