Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cách viết khác soapsuds) bọt xà phòng
    (Mỹ, khẩu ngữ) rượu bia

    * Các từ tương tự:
    sudsy