Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  đánh đòn, đập
  (khẩu ngữ) đánh bại hoàn toàn (trong cuộc đấu bóng…)
  (+ about, around) quẫy
  cá quẫy trong lưới
  như tresh
  xem tresh
  thrash something out
  tranh luận vấn đề gì một cách thẳng thắn và kỹ càng
  call a meeting to thrash out the problem
  triệu tập một cuộc họp để thảo luận kỹ vấn đề đó
  đi đến một quyết định sau khi đã thảo luận kỹ
  sau nhiều tranh cãi, chúng đã đề ra được một kế hoạch

  * Các từ tương tự:
  thrasher, thrashing, thrashing-floor, thrashing-machine, thrashing-mill