Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

thrashing-machine /'θreʃiɳməʃi:n/  

  • Danh từ
    máy đập lúa