Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự đánh đòn
  give somebody a good thrashing
  cho ai một trận đòn nên thân
  sự thua đậm, sự đại bại

  * Các từ tương tự:
  thrashing-floor, thrashing-machine, thrashing-mill