Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự quất roi
  he gave the poor donkey a terrible lashing
  nó đã quất một trận roi ghê gớm lên con lừa khốn khổ
  dây buộc
  lashings
  (số nhiều) (Anh, khẩu ngữ) rất nhiều
  rất nhiều thịt

  * Các từ tương tự:
  lashings