Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (từ cổ) cái roi (để đánh người)
  người gây đau khổ; vật gây đau khổ; cái họa
  the scourge of war
  cái họa chiến tranh
  Động từ
  quất (ai) bằng roi
  gây đau khổ, gây họa (cho ai)
  đau khổ vì tội lỗi