Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cá voi, cá ông
  have a whale of a time
  (khẩu ngữ)
  rất thích thú; có thời gian vui chơi thỏa thích
  Động từ
  (thường dùng ở thì tiếp diễn)
  săn cá voi (để lấy dầu)

  * Các từ tương tự:
  whale-boat, whale-fin, whale-fisher, whale-oil, whalebone, whaleman, whaler