Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    roi da cán ngắn (để đi ngựa)
    Ngoại động từ
    quất bằng roi da