Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

flagellate /'flædʒəleit/  

  • Động từ
    quất roi (như là một hình phạt tôn giáo hay một hình thức kích động khoái lạc tình dục)