Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

adversity /əd'vɜ:səti/  

  • Danh từ
    điều kiện bất lợi, hoàn cảnh bất lợi, nghịch cảnh; cảnh bất hạnh
    chị ta đã vượt qua được nhiều cảnh bất hạnh