Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    roi da (ở nước Nga xưa)
    Ngoại động từ
    đánh bằng roi da, quất bằng roi da