Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  rủa, chửi rủa, nguyền rủa
  anh ta nguyền rủa vận rủi của mình
  tôi rủa cô ta đã làm hỏng kế hoạch của tôi
  be cursed with something
  bị khổ sở vì bị (một chứng, một tật)
  bị khổ sở vì sức khỏe yếu
  Danh từ
  lời rủa, lời chửi rủa, lời nguyền rủa
  [nguyền] rủa ai
  nguồn gốc tai họa, nguồn gốc nguy hại
  the curse of inflation
  mối nguy hại của nạn lạm phát
  his wealth proved a curse to him
  sự giàu có của ông ta lại là nguồn gốc tai họa cho ông
  the curse
  (số ít) (cũ, khẩu ngữ)
  kinh nguyệt
  I've got the curse today
  hôm nay tôi có kinh

  * Các từ tương tự:
  cursed, cursedly, cursedness, curser