Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

damnation /dæm'nei∫n/  

 • Danh từ
  sự nguyền rủa
  suffer eternal damnation
  chịu sự nguyền rủa của đời đời
  Thán từ
  (từ cổ)
  mẹ kiếp!
  damnation, I've lost my umbrella!
  mẹ kiếp! tôi mất chiếc ô rồi!