Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  điều bất lợi, điều thiệt thòi
  deafness can be a serious handicap
  điếc có thể là một điều bất lợi nghiêm trọng
  cuộc thi có chấp; điều chấp (trong cuộc thi)
  Động từ
  (-pp-) (chủ yếu dùng ở thể bị động)
  gây bất lợi cho; là điều bất lợi cho
  bị bất lợi vì không được học

  * Các từ tương tự:
  handicapped