Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

restriction /ri'strik∫n/  

 • Danh từ
  (sự) hạn chế; (sự) giới hạn; (sự) bị hạn chế
  without restriction
  không hạn chế
  buộc phải hạn chế; bắt phải giới hạn

  * Các từ tương tự:
  restrictionism, restrictionist