Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

limitation /limi'tei∫n/  

  • Danh từ
    sự hạn chế, sự giới hạn
    áp đặt những hạn chế về nhập khẩu
    mặt hạn chế, nhược điểm
    anh ta biết các mặt hạn chế của mình