Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disadvantage /,disəd'vɑ:ntidʒ/  /disəd'væntidʒ/

 • Danh từ
  thế bất lợi; điều bất lợi
  the lack of decent public transport is a great disadvantage
  việc thiếu những phương tiện giao thông công cộng tốt là một điều bất lợi lớn
  put somebody (be) at a disadvantage
  đặt ai vào (ở) thế bất lợi
  his inability to speak English puts him at a disadvantage
  nó không nói được tiếng Anh, việc đó đã đặt nó vào thế bất lợi
  to somebody's disadvantage
  có hại cho thanh danh của ai; bất lợi cho ai
  rumours to his disadvantage
  tin đồn có hại cho thanh danh của ông ta
  it would be to your disadvantage to invest in the project
  sẽ bất lợi cho anh nếu anh đầu tư vào đề án này

  * Các từ tương tự:
  disadvantaged, Disadvantaged workers, disadvantageous, disadvantageously