Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

handicapped /'hændikæpt/  

  • Tính từ
    bị thiệt thòi vì tật nguyền
    Danh từ
    the handicapped
    những người tật nguyền