Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  lưới ba lớp (để đánh cá)
  com-pa vẽ elip
  dây xích chân ngựa (khi tập)
  móc (để) treo nồi
  (nghĩa bóng) trở ngại
  những trở ngại của nghi lễ
  Ngoại động từ
  đánh (bằng) lưới
  (nghĩa bóng) ngăn trở, làm trở ngại

  * Các từ tương tự:
  trammels