Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  vật chướng ngại; trở ngại; trở lực
  vật chướng ngại ở trường đua ngựa
  những trở ngại cho hòa bình thế giới

  * Các từ tương tự:
  obstacle race