Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cái hạn chế, cái ngăn trở
  the trammels of convention
  những cái hạn chế do quy ước mà ra
  the trammels of etiquette
  những trở ngại của nghi lễ