Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  khó khăn [đột xuất] trở ngại [bất ngờ]
  there must be a snag in it somewhere
  chắc phải có một trở ngại đâu đó trong chuyện này
  the only snag is that I have no money
  trở ngại duy nhất là tôi không có tiền
  đầu thò ra (có thể móc vào khi đi qua…)
  vết rách, lỗ thủng (do móc vào vật nhọn…)
  a snag on stockings
  một lỗ thủng ở tất
  Động từ
  (-gg-)
  móc rách
  nó móc rách áo len vào hàng rào dây thép

  * Các từ tương tự:
  snag-boat, snagged, snagged-tooth, snagging, snaggle-tooth, snaggle-toothed, snaggy