Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  vấp
  stumble and fall
  vấp và ngã
  tôi vấp ngã phải cái rễ cây
  chị ta vấp một chút [ở từ lạ] nhưng rồi lại đọc tiếp
  stumble about (along; around…)
  đi chệnh choạng
  một người say rượu đi chệnh choạng qua chúng tôi
  đi chệnh choạng quanh quẩn trong bóng tối
  stumble across [on somebody (something)]
  tình cờ bắt gặp, tình cờ trúng (ai)
  Danh từ
  sự vấp

  * Các từ tương tự:
  stumbler