Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  leave somebody in the lurch
  xem leave
  Danh từ
  sự tròng trành (tàu thuyền)
  (số ít) sự loạng choạng
  Động từ
  tròng trành (tàu thuyền)
  loạng choạng
  người say rượu đi loạng choạng dọc đường phố

  * Các từ tương tự:
  lurcher, lurchingly