Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người vấp ngã
    người phạm lỗi lầm