Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự đứng vững chân
  he lost his footing on the wet floor and felt
  nó trượt chân trên sàn ướt và ngã
  nền tảng, cơ sở
  hãng này nay đã có cơ sở vững chắc và chắc sẽ sớm mang lại lợi nhuận
  vị trí, địa vị; quan hệ
  the workers want to be on an equal footing with (on the same footing asthe managers
  công nhân muốn có quan hệ bình đẳng với các viên quản đốc