Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

toe-hold /'təʊhəʊld/  

  • Danh từ
    chỗ bám ngón chân (khi leo núi)
    (nghĩa bóng) chỗ bám chân, chỗ đứng
    nhờ bản hợp đồng này mà hãng đã có được chỗ đứng trên thị trường Châu Âu