Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  kiềm chế, kìm, nén, dằn lại
  restrain one's anger
  nén giận
  restrain one's tears
  kìm nước mắt
  I must learn to restrain myself
  kìm nén lại (không nói ra ý nghĩ của mình)

  * Các từ tương tự:
  restrained, restrainer, restraint