Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  giữ (ai) lại, cầm chân (ai) lại
  this question need not detain us long
  vấn đề này không cần cầm chân chúng ta lại lâu đâu
  cầm giữ, giữ
  cảnh sát giữ anh ta lại để xét hỏi

  * Các từ tương tự:
  detainee, detainer, detainment