Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

detainment /di'teinmənt/  

  • Danh từ
    sự giam giữ, sự cầm tù