Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

detainee /,di:tei'ni:/  

  • Danh từ
    người bị giữ lại (ở sở cảnh sát…)