Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ (pháp lý)
    sự cầm giữ (tài sản, đồ vật...)
    sự giam giữ, sự cầm tù
    trát tống giam ((như) writ of detainer)