Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  ngăn chặn, kiềm chế
  sự nhút nhát đã ngăn hắn mở miệng
  ức chế
  một enzim ức chế một phản ứng hóa học

  * Các từ tương tự:
  inhibitable, inhibited, inhibitedly, inhibiter, inhibition, inhibitive, inhibitor, inhibitory