Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    bỏ tù, cầm tù, tống giam

    * Các từ tương tự:
    imprisonable, imprisonment