Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  /in'tɜ:n/
  giam giữ
  Danh từ
  /'intɜ:n/
  cách viết khác interne
  (Mỹ) (Anh houseman) bác sĩ thực tập nội trú

  * Các từ tương tự:
  Interna Rate of return, internal, Internal balance, Internal convertibility of soft currencies, Internal drain, Internal finance, Internal growth, internal labuor market, internal medicine