Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Sự xả tiền trong nước
    Sự vận động của tiền mặt, tức là một phương tiện lưu thông, từ các ngân hàng vào lưu thông trong nước