Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

internal labuor market   

  • (Kinh tế) Thị trường lao động nội vi
    Một dàn xếp qua đó lao động được cung và cầu trong phạm vi một doanh nghiệp mà không có sự tham gia trực tiếp vào THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG BÊN NGOÀI