Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Tài chính bên trong
    Khoản tiền giữ lại từ LỢI NHUẬN RÒNG để sử dụng cho việc tài trợ các hoạt động của một doanh nghiệp. Xem External finance