Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  ở bên trong; nội bộ
  tiến hành một cuộc điều tra nội bộ để tìm ra ai là người chịu trách nhiệm
  an internal angle
  góc trong (của tam giác)
  ở bên trong cơ thể, [thuộc] nội tạng
  internal organs
  cơ quan bên trong cơ thể, nội tạng
  [thuộc] nội tâm
  wrestling with internal doubts
  giằn vặt những mối nghi ngờ trong nội tâm
  trong nước (về chính trị, kinh tế)
  internal trade
  nội thương
  nội tại
  internal evidence
  chứng cứ nội tại

  * Các từ tương tự:
  Internal balance, Internal convertibility of soft currencies, Internal drain, Internal finance, Internal growth, internal labuor market, internal medicine, Internal rate of return, Internal Revenue