Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

incarcerate /in'kɑ:səreit/  

  • Động từ
    bỏ tù, tống giam

    * Các từ tương tự:
    incarcerated