Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  cắt ngắn, rút bớt; giảm bớt
  curtail a speech
  rút ngắn bài nói
  we must try to curtail our spending
  chúng tôi phải cố gắng giảm bớt chi tiêu

  * Các từ tương tự:
  curtailed, curtailer, curtailment