Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

curtailment /kɜ:'teilmənt/  

  • Danh từ
    sự cắt ngắn, sự rút bớt, sự giảm bớt